საგარანტიო პირობები და მომსახურება 

 • საგარანტიო მომსახურება ხორციალდება საგარანტიო ტალონის საფუძველზე
 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას. (შეცვლილი, დაზიანებული ნაწილი რჩება სერვის ცენტრის საკუთრებაში).
 • სარემონტო ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესის თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვის ცენტრში ნივთის წარდგენიდან 31 (ოცდათერთმეტი) კალენდარული დღით.
 • მოწყობილობის დიაგნოსტიკისათვის განკუთვნილი დრო შეადგენს 5 სამუშაო დღეს
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია, დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები, თანდართული ინსტრუქციის შასაბამისად.
 • საგარანტიო მომსახურებისთვის წარმოდგენილი აპარატურა მიწოდებული უნდა იქნას სრული კომპლექტაციით (დოკუმენტაცია, პროგრამული დისკები, შესაფუთი საშუალებები და ა.შ).

 

ეკსპლუატაციის წესები

 • ტექნიკის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია კვების სტაბილური წყარო (220V / 50Hz). ქსელში ძაბვის არასტაბილურობის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო ექსპლუატაცია რეგულატორების, ფილტრების, ან სხვა საშუალებების გამოყენებით.
 • პერიფერიული და სხვა მოწყობილობების შეერთება-მოხსნა დასაშვებია მხოლოდ კვების წყაროდან გათიშვის შემთხვევაში.
 • დაუშვებელია ტექნიკის გახსნა ნებისმიერი ტიპის სამუშაოების თუ ცვლილებების ჩატარების მიზნით, სერვის ცენტრის წარმომადგენლის ან სპეციალური შეთანხმების გარეშე.
 • დაუშვებელია ნებისმიერი გაუმართაობის ან დაზიანების საკუთარი ძალებით აღმოფხვრის მცდელობა, სერვის ცენტრის წარმომადგენლის ან ცპეციალური შეთანხმების გარეშე.

 

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება თუ: 

 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი (დაკარგულია).
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო მომსახურებას არ ექვემდებარება ტექნიკა, რომელსაც დაზიანებული აღმოაჩნდება, საგარანტიო წებოვანა (პლომბი / ლუქი).
 • თუ ორიგინალი საიდენთიფიკაციო ნომრები არ იკითხება, დაზიანებულია ან ჩასწორებულია
 • გასულია საგარანტიო ვადა
 • თუ მოწყობილობას გარეგნულად ან შიგნით აქვს დაშლის ან რემონტის მცდელობის კვალი (თუკი ასეთი რემონტი არ იყო წარმოებული ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ, რის შესახებაც მომხმარებელს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საბუთი)
 • თუ მოწყობილობის დაზიანება გამოწვეულია არა მწარმოებლის წუნით, არამედ მისი არასწორი გამოყენებით და ექსპლუატაციის წესების დარღვევით.
 • სითხის, ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულების მოწყობილობაში მოხვედრის შემთხვევაში.
 • მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში.
 • დამატებითი მოწყობილობების არასწორი შეერთებით ან პროგრამული უზრუნველყოფის არასწორი გამოყენებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში
 • მოწყობილობაში არაორიგინალი ნაწილების აღმოჩენის ან არაორიგინალი აქსესუარების გამოყენებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში
 • გარანტია არ ვრცელდება თხევადკრისტალურ მოდულებზე მკვდარი წერტილების გაჩენის შემთხვევაში, თუ წერტილების რაოდენობა არ აღემატება მწარმოებლის მიერ დაწესებულ ლიმიტს
 • ოპერაციული სისტემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.

 

სერვის ცენტრი არ არის პასუხისმგებელი: 

 • უზრუნველყოს კომპიუტერულ ტექნიკაში არსებული ინფორმაციის შენახვა/აღდგენა
 • მოახდინოს ოპერაციული სისტემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის რეინსტალაცია
 • სერვის ცენტრი არ აგებს პასუხს გაყიდული აპარატურის არათავსებადობაზე სხვა აპარატურასთან
 • სერვის ცენტრი არ აგებს პასუხს გაყიდული ტექნიკის არაკანონზომიერი ექსპლუატაციის, ან საერთო ნორმების დარღვევით ექსპლუატაციის შემთხვევაში 

მომხმარებელი საქონლის შეძენისას ავტომატურად ეთანხმება ყველა ზემოთ მოყვანილ პირობას. იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო მომსახურების ვადა ცდება მწარმოებლის მიერ დადგენილს (31 კალენდარულ დღეს), მაშინ სერვის ცენტრი ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს დეფექტის დამადასტურებელი ტექნიკური დასკვნა.